FAQ Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het ontstaan van MHFA, de cursus of praktische zaken? Hier vindt u een aantal vragen die vaak worden gesteld op een rij.
Meer vragen? Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met MHFA via: 06 - 23 71 92 83 info@mhfa.nl

MHFA is ‘de eerste hulp’ die gegeven wordt aan een persoon die een psychisch probleem aan het ontwikkelen is of in een crisis is beland.

Onderwerpen die in de cursus o.a. aan bod komen zijn, depressie, suïcideproblematiek, angststoornissen, psychose, verslaving en agressief gedrag. Daarnaast wordt in de cursus Youth MHFA nog aandacht besteed aan eetstoornissen, zelfbeschadiging en LHBTQI+

De cursus kan in elke GHOR-regio in Nederland worden gevolgd. Kijk op www.ghor.nl tot welke regio jouw gemeente behoort. Kijk vervolgens in de cursuskalender naar het actuele cursusaanbod. Met regelmaat worden er nieuwe cursussen geplaatst dus houd de website in de gaten.

Is er geen cursus beschikbaar in je regio, dan kun je de cursus in een andere regio volgen of wachten tot er een cursus beschikbaar komt in je eigen regio.

Je kunt de cursus volgen in een gemeente van jouw keuze; ook al is dat niet in ‘jouw’ regio. Je kunt ook contact opnemen met de regiocoördinator met de vraag of er cursussen in jouw regio beschikbaar komen. Kijk op MHFA Landelijk voor de contactgegevens van de regiocoördinatoren.

De cursus van het standaardprogramma duurt 12 uur en wordt aangeboden in vier dagdelen van ieder 3 uur of in twee dagen van 6 uur. De cursus Youth MHFA duurt 14 uur en wordt aangeboden in vier dagdelen van 3,5 uur of twee dagen van 7 uur.

De adviesprijs is € 290,- exclusief BTW voor het standaardprogramma MHFA en € 300,- exclusief BTW voor Youth MHFA (jeugdprogramma). Dit is inclusief een Handboek Mental Health First Aid of Handboek Youth Mental Health First Aid en een e-learning module. Ook is een gratis app beschikbaar.

Er lopen onderhandelingen met ziektekostenverzekeraars. De verwachting is dat op termijn de cursus (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekeraars. Vraag bij je eigen zorgverzekeraar na of de MHFA-cursus is opgenomen in de aanvullende polisvoorwaarden.

Kijk in de cursuskalender voor een cursus bij je in de buurt. Kijk op www.ghor.nl tot welke regio jouw gemeente behoort. Kijk vervolgens in de cursuskalender naar het actuele cursusaanbod. Kies een cursus en klik op ‘Bekijk cursus’. Je komt dan op een scherm met alle informatie van de cursus en een knop ‘Schrijf je in’. Klik daarop en vul het aanmeldformulier in. Je bent dan ingeschreven voor de cursus.

Je kunt met alle vragen over je cursus terecht bij de coördinator van je regio. Kijk op MHFA Landelijk wie je regiocoördinator is. Weet je niet wie je regiocoördinator is? Kijk dan op www.ghor.nl en type je gemeente in. Je ziet direct tot welke regio je gemeente behoort. Op MHFA Landelijk kun je dan direct zien welke regiocoördinator je kunt benaderen.

Sta je al ingeschreven voor een cursus? Kijk dan op het overzicht van de cursus van je keuze.

Deze cursus is voor iedereen toegankelijk, net als de reguliere EHBO. Men kan zich hiervoor aanmelden via de website www.mhfa.nl. Daarnaast richten we ons op familie, directe omgeving en bijvoorbeeld vrijwilligers van buurthuizen. Ook medewerkers van woningbouwverenigingen, politie en andere ketenpartners volgen de cursus.

Ja, je kunt een certificaat verkrijgen. Hiervoor is het nodig dat je alle klassikale bijeenkomsten van de cursus hebt bijgewoond, de toets in de e-learning met goed gevolg hebt afgelegd en de evaluatie in de e-learning hebt ingevuld. Heb je dat allemaal gedaan dan staat er een digitaal certificaat voor je klaar. Dit certificaat is 3 jaar geldig.

De trainers van de cursus MHFA en YMHFA zijn opgeleid en gecertificeerd door MHFA Nederland; een aantal criteria zorgt ervoor dat de kwaliteit van de trainers gewaarborgd blijft.

Het is een internationaal erkende, gecertificeerde cursus. Na het afronden van het opleidingstraject is een trainer gecertificeerd voor de periode van tenminste 3 jaar, waarbij jaarlijks aan een aantal voorwaarden voldaan dient te worden.

MHFA Nederland draagt zorg voor vertaling van de originele Australische materialen. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de Nederlandse situatie.

Als je trainer wilt worden, kun je contact opnemen met de samenwerkingspartner in jouw GHOR-regio om te zien of er mogelijkheden bestaan. Kijk op www.ghor.nl tot welke regio jouw gemeente behoort en kijk vervolgens op MHFA Landelijk.

Er bestaat in de Nederlandse samenleving nog veel onwetendheid over psychische aandoeningen. Mensen met psychische problemen worden nog vaak gezien als lui, tegendraads, gevaarlijk of lastig. Vaardigheden om het gesprek aan te gaan over psychische problemen worden vaak gemist.
Kennis over psychische aandoeningen en vaardigheden om het gesprek aan te gaan maken dat er meer begrip ontstaat voor mensen met psychische problemen en dat er vaker eerste hulp wordt verleend aan mensen die het moeilijk hebben of in een crisis verkeren.

Net zoals bij ‘normale’ EHBO, leert de MHFA’er hoe hij de situatie ‘onder controle’ krijgt. Het gaat hierbij om een actieplan van 5 stappen die men kan nemen in de betreffende situatie.

Nee, je hebt geen medische vooropleiding nodig. De cursus is laagdrempelig om voor iedereen toegankelijk te zijn. Daarnaast is het doel niet dat men hulpverlener wordt. Het richt zich meer op het nemen van ‘burgerlijke verantwoordelijkheid’ in de maatschappij en betrokkenheid bij het welzijn van onze naasten. Wanneer problemen meer complex zijn kan men diegene ondersteunen op de weg naar professionele hulp.

Dit is niet anders dan bij ‘normale’ EHBO.

Daar waar sprake is van een 112-situatie kan men deze hulpdiensten inschakelen. Wel wordt het beter mogelijk om de persoon in nood bij te staan totdat hulpdiensten arriveren en deze diensten eventueel te voorzien van informatie over de situatie.

• Vergroten van kennis over psychiatrische problematiek en vaardigheden aanleren om in een crisissituatie doeltreffend te handelen;
• Verminderen van stigma over psychische problemen.
• Handelingsverlegenheid verminderen door handvatten te geven hoe te handelen bij psychische nood/problemen

De cursus komt uit Australië; gestart door Betty Kitchener, docent en ervaringsdeskundige, en Prof Anthony Jorm, onderzoeker naar geestelijke gezondheid aan de Universiteit van Melbourne. Zij zijn de grondleggers van Mental Health First Aid (MHFA).

Mental Health First Aid International, gevestigd in Australië, is een non-profitorganisatie die geaccrediteerde trainingsprogramma’s voor geestelijke gezondheid ontwikkelt, levert en evalueert. Het Mental Health First Aid Programma begon in 2000 in Australië en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die wordt geleverd door een actieve gemeenschap van erkende aanbieders van MHFA in 24 landen. Tot op heden zijn wereldwijd meer dan 4 miljoen mensen opgeleid.

Het aantal mensen dat in een verwarde toestand op straat verkeert neemt toe. Dit leidt tot acute situaties, maar soms ook tot momenten waarbij iemand in verwarde toestand een bedreiging vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is het belangrijk dat hulpverleners zoals bijvoorbeeld brandweer en politie én de directe omgeving zoals buren, collega’s en naasten weten, wat er aan de hand is en vooral hoe ze moeten reageren om escalatie te voorkomen.
Maar ook kunnen mensen veel betekenen voor iemand in hun omgeving die psychische problemen aan het ontwikkelen is.

Met het aanbieden van deze cursus levert MHFA een belangrijke bijdrage aan maatschappelijk bewustzijn over wat nodig is bij eerste hulp bij crisissituaties. Uit vele onderzoeken, waaronder gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken is gebleken dat mensen dankzij de MHFA-cursus meer kennis vergaren, dat er minder stigma ontstaat en dat er meer eerste hulp wordt geboden aan mensen met psychische problemen.

Mental Health First Aid vormt een paraplu en verbindt wereldwijd de landen waarin MHFA inmiddels is ingevoerd waaronder Amerika, Engeland, Zweden en nog 21 andere landen.

Meer dan 43,5% van de volwassen Nederlandse bevolking krijgt op een moment in het leven psychische problemen. Vroege herkenning van psychische problemen bevordert een sneller herstel en vergroot de kans dat het herstel blijvend is. Het is belangrijk dat mensen leren psychische problemen te herkennen; bij zichzelf en bij de ander en dat ze weten hoe ze hierop kunnen reageren. Omdat MHFA zo’n basic, maar zeer volledig programma is, is besloten dat het zinvol zou zijn dit concept in Nederland te introduceren.

De cursus sluit aan op de roep voor ondersteuning van de maatschappij bij verwarde personen. En daarmee samenhangend, het ook steeds vaker voorkomen van crisissituaties. Het model is getoetst, ervaringsdeskundigen in Australië zijn erg betrokken geweest. Dat heeft geleid tot accreditatie in Australië. Maar belangrijk is ook dat het geaccepteerd is door medische professionals in de psychiatrie. De cursus is op dezelfde manier opgezet als de bekende EHBO-cursus, gebaseerd op onderzoeken en ervaring. Natuurlijk zijn er procedures voor kwaliteitscontrole aanwezig. Uiteindelijk zullen al deze aspecten leiden tot effectievere zorg, maar vooral de juiste zorg op het juiste moment.

De ambitie van MHFA Nederland en haar samenwerkingspartners is groot:

  • vergroten van de kennis over psychische problemen (bij familieleden van mensen met psychische problemen, burgers, collega’s, politie, justitie, onderwijs, vrijwilligers, sociaal werkers etc.) en het aanleren van vaardigheden om goed te kunnen handelen in een crisissituatie
  • verminderen van stigma rond psychische problemen; burgers leren hoe ze psychische problemen kunnen herkennen en hier meer begrip voor kweken
  • onze expertise delen en, in samenwerking met onze partners, een positieve bijdrage leveren aan de samenleving

De ervaringen zijn heel positief. Men draait nu in 23 landen met gecertificeerde MHFA- trainers. Dit levert natuurlijk veel feedback op. Het concept is geadopteerd in landen zoals Canada, Denemarken, Engeland, Finland, Portugal, Zweden, Schotland en Wales, die eenzelfde soort gezondheidszorg hebben als Nederland. Maar ook in Azië, Midden-Oosten, Japan, Nepal, Malta en Amerika is het een succes. Daar heeft Michele Obama deze cursus gevolgd; met succes en enthousiasme.

Ongeveer 1 op de 2 mensen krijgt te maken met psychische problemen. Dit betekent dat bijna iedereen ooit in zijn leven hiermee in aanraking komt. Dus steeds meer mensen krijgen in het dagelijkse leven te maken met iemand die psychische problemen ontwikkelt of problemen ondervindt als gevolg van een psychische aandoening.
Gebrek aan kennis en stigmatiserende opvattingen over psychische klachten maakt dat hulp en passende ondersteuning van collega’s en familieleden pas in een later stadium, vaak pas na opvang, kan worden verstrekt. Simpelweg omdat men op het acute moment niet weet wat men moet doen. De cursus voorziet hiermee in een leemte.

Je voorkomt hier niet mee dat er mensen met psychische problemen zijn. Maar je herkent wel signalen die mogelijk leiden tot een probleem.
Hierdoor voorkom je wel dat de situatie van zo iemand slechter wordt en dat er vervelende problemen kunnen ontstaan. Doordat adequate hulpverlening wordt geboden, kan behandeling en herstel bespoedigd worden.
Deze cursus is er op gericht om eerste hulp bij crisissituaties te kunnen leveren of om iemand te kunnen ondersteunen die een beginnend psychisch probleem ontwikkelt.

Zeker niet. De cursus is een extra hulpmiddel; je leert hoe je ter plekke iemand in een noodsituatie kan bijstaan. Situaties lopen daardoor minder uit de hand en er kan adequaat hulp aangeboden worden. Je moet het net zo zien als een EHBO’er die bij een ongeluk zijn hulp verleent. Het traject wat voor de cliënt erna volgt zal vaak beter herstel mogelijk maken. Ook draagt vroeg signalering bij aan een beter herstel. Dus hoe eerder je een signaal oppikt, hoe adequater de zorg.

Nee. De opvang en zorg die een GGZ-instelling biedt, blijft hetzelfde. Bij een GGz-instelling kan men voor spoedzaken altijd terecht. De cursus moet ertoe bijdragen dat mensen in psychische nood via de juiste hulp snel in de juiste zorgkanalen komen. Na het volgen van deze cursus kan de burger deze opvang en hulp beter vinden en geven. Daarnaast is het doel om de onwetendheid en angst voor iemand met psychische problemen bij de burger weg te nemen en deze burger te laten inzien dat het gesprek aangaan, in plaats van eromheen lopen, een wezenlijk verschil kan maken voor de persoon waar het niet goed mee gaat.

Vaak is het ook zo dat er niet direct sprake is van een 112-situatie. Eerste hulp bij psychische problemen kan ervoor zorgen dat mensen met psychische problemen eerder de weg naar de professionele hulpverlening vinden en door tijdig en op een goede wijze in te grijpen, kan erger voorkomen worden.

De slechtste hulp die je kunt bieden is geen hulp. Dat geldt bij MHFA en bij de normale EHBO. Het is iemand die geleerd heeft de persoon te ‘horen’ en zijn problematiek te begrijpen.

Deze cursus is erop gericht om eerste hulp bij crisissituaties te kunnen leveren of om iemand te kunnen ondersteunen die een beginnend psychisch probleem ontwikkelt. In de cursus wordt een aantal, meest voorkomende, psychische aandoeningen behandeld.

Ja, de methode waarin de cursus is ontwikkeld voldoet helemaal aan de wetenschappelijke standaard. Ook is er wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan MHFA in Nederland.