ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen die MHFA Nederland biedt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door MHFA Nederland BV. Voor cursussen aangeboden door licentienemers van MHFA kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Neem hiervoor contact op met de betreffende licentienemer.

Aanmelding online cursus Mentale Gezondheid

De deelnemer kan de inschrijving voor de online cursus Mentale Gezondheid via de website mhfa.nl voltooien. De inschrijving wordt direct bevestigd. Na betaling van de verschuldigde kosten ontvangt de deelnemer binnen 48 uur, of als de aanmelding op vrijdag of op een feestdag wordt gedaan de eerstvolgende werkdag, een mail met gegevens om toegang te krijgen tot de online cursus. Als de deelnemers de online leeromgeving opent, bestaat er geen herroepingsrecht.

Aanmelding cursus/opleiding
De deelnemer kan de inschrijving voor een cursus of opleiding verzorgen via de website of via info@mhfa.nl voltooien. De inschrijving is hiermee direct bevestigd. In geval dat nog niet direct is aangemeld voor een specifieke datum en/of tijd (dit noemen wij een voorinschrijving), dan neemt een medewerker van MHFA Nederland BV contact met de aanmelder op.

Registratie ‘first responder MHFA’ na het volgen van de cursus MHFA
De deelnemer ontvangt een certificaat en wordt geregistreerd als ‘first responder MHFA of YMHFA’ in het landelijk register wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • 100% deelname aan de cursus MHFA of YMHFA. Aanwezigheid wordt bijgehouden met presentielijsten die de deelnemer bij aankomst dient te ondertekenen.
  • Het door de deelnemer met een voldoende resultaat afronden van de MHFA toets of YMHFA toets waarin zijn of haar competenties getoetst worden.
  • Het na afloop van de cursus invullen van een evaluatieformulier over de cursus door de deelnemer.

De cursussen worden gegeven door bevoegde en erkende instructeurs.

Klachten naar aanleiding van de cursus of opleiding
Indien de deelnemer een klacht heeft naar aanleiding van de cursus of opleiding waardoor de cursus of opleiding niet met goed gevolg kon worden afgerond, wordt de deelnemer verzocht contact op te nemen met het centraal bureau van MHFA Nederland BV. Is er sprake van een gegrond bezwaar dan zal, in afstemming met de deelnemer, een ander moment gecreëerd worden waarop de cursus of opleiding kan worden overgedaan. Wanneer het bezwaar zich richt tegen de instructeur, zal voor het opnieuw volgen van de cursus of opleiding een andere instructeur worden ingezet, mits dit bezwaar tussentijds schriftelijk is medegedeeld. Het bezwaar zal beoordeeld worden door de manager.

Annulering door organisator
MHFA Nederland BV heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus of opleiding te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan MHFA Nederland BV betaalde bedrag. MHFA Nederland BV zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus of opleiding de deelnemer berichten over de annulering en eventueel met een plaatsvervangend voorstel komen.

Annulering door de deelnemer
Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd (5% van het totaalbedrag). Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag of opleidingsdag ontvangt men volledige restitutie van het cursusgeld of opleidingskosten. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag of opleidingsdag is men 50% van het cursusgeld of de opleidingskosten verschuldigd. In geval de deelnemer na aanvang van de cursus of opleiding zijn deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of opleiding deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

Volledige restitutie van het cursusgeld of de opleidingskosten is te allen tijde mogelijk in geval er sprake is van overlijden of ernstige ziekte van de deelnemer, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten van de deelnemer, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep die de deelnemer, zijn/haar partner of kind onverwacht moet ondergaan. Restitutie van het cursusgeld is in genoemde omstandigheden niet van toepassing op de online cursus Mentale Gezondheid.

Intellectuele eigendom
MHFA Nederland BV is en blijft eigenaar van het materiaal dat wordt verstrekt aan de deelnemers. Bij vermenigvuldiging van het materiaal is expliciete goedkeuring nodig vanuit MHFA Nederland BV, tenzij dit in een aparte afspraak reeds is overeengekomen.

Prijzen en facturatie
Alle door MHFA Nederland BV opgegeven prijzen zijn exclusief btw, overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met uitvoer van deze overeenkomst, tenzij anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.mhfa.nl. Indien geen aparte vermelding is gemaakt van de arrangements- en verblijfkosten zijn deze niet in de prijs verwerkt. De deelnemer ontvangt van MHFA Nederland BV of van de licentienemer die de cursus verzorgt, een factuur. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Hierna volgen twee aanmaningen. Indien er na de tweede aanmaning niet is betaald, dan is vertragingsrente verschuldigd en worden incassokosten, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, in rekening gebracht. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente. De deelnamekosten worden per cursus of opleiding vastgesteld en met een aanmelding geeft de deelnemer hiervoor akkoord. De financiële verplichting van de deelnemer ten opzichte van MHFA Nederland BV vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus of opleiding. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Aansprakelijkheid MHFA Nederland BV
MHFA Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens deelnemer voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat. MHFA Nederland BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. MHFA Nederland BV zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemer de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Wijziging inschrijvingsvoorwaarden
MHFA Nederland BV is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen. MHFA Nederland BV zal de gewijzigde inschrijvingsvoorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken en deze presenteren op de website www.mhfa.nl.

Klachten
Indien de deelnemer een klacht heeft of van mening is dat MHFA Nederland BV de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan kan de deelnemer telefonisch dan wel schriftelijk contact opnemen met MHFA Nederland BV om samen tot een oplossing te komen.

Wijzigen
MHFA Nederland BV heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Bij wijzigingen zal de aanbieder de nieuwe voorwaarden altijd op haar website publiceren. De deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien hij/zij niet binnen 14 dagen, na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest heeft ingediend.

MHFA Nederland BV
Postbus 909
5600 AX Eindhoven
E-mail: info@mhfa.nl